Gemeente Heiloo

Secretariële ondersteuning van het jaarlijkse structurele subsidietraject. De werkzaamheden bestaan uit

  • Het aanschrijven van organisaties die eerder subsidie hebben gekregen met de vraag of zij opnieuw aan aanvraag voor subsidie willen doen. Het verzamelen van alle voor de aanvraag benodigde documenten waarmee wordt aangetoond dat de aanvraag aan de criteria voor het verkrijgen van subsidie voldoet. De aanvragen laten beoordelen door de betrokken beleidsmedewerkers. In samenwerking met de beleidsmedewerkers opstellen van een advies voor het college van B&W.
  • Het aanschrijven van organisaties die subsidie hebben gekregen met verzoek hiervoor verantwoording af te leggen door het aanleveren van (financiële) documenten waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Van de bevindingen wordt i.s.m. de betrokken beleidsmedewerker een advies opgesteld voor B&W die op basis daarvan beslist of de verleende subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld. Na besluit van het college van B&W informeren van de organisaties. Invullen van checklists van het traject per organisatie t.b.v. de accountant.